REGULAMIN IX OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI SIM

 1. § POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem „IX Ogólnopolskiej Konferencji SIM” zwanej dalej Imprezą, jest Stowarzyszenie Interim Managers z siedzibą przy ul. Filtrowej 75/17, 02-032 w Warszawie, NIP: 701-020-41-91.
  2. Płatnikiem Imprezy jest Partner Strategiczny wydarzenia Inwenta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 526-277-45-73.
  3. Impreza odbędzie się w dniu: 6 grudnia 2018 r. na terenie Hotelu Marriott zwanym dalej Terenem Imprezy.
  4. Osoby uczestniczące w imprezie zwane są dalej Uczestnikami.
  5. Uczestnikiem Imprezy może być osoba, która zarejestruje się na Imprezę i zostanie zaakceptowana przez Organizatora.
  6. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.
  7. Postanowienia Regulaminu kierowane są przede wszystkim do Uczestników, ale mają odpowiednie zastosowanie również do pozostałych osób niebędących Uczestnikami, przebywającymi na Terenie Imprezy w trakcie jej trwania (np. pracownicy gastronomii, przedstawiciele mediów, służba medyczna) z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób powołanych przez Organizatora do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w trakcie Imprezy.
  8. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej ORGANIZATORA.
  9. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Imprezie oraz uczestnicy Imprezy mogą się kontaktować z Organizatorem:
   telefonicznie: korzystając wyłącznie z numerów: +48 605 595 506 oraz +48 604 103 779
   za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@stowarzyszenieim.org oraz e.neska@stowarzyszenieim.org
 2. § WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Wstęp na imprezę jest odpłatny i następuje w drodze rejestracji w systemie elektronicznym dostępnym na stronie Organizatora www.konferencjesim.org.
  2. Warunkiem udziału jest opłata potwierdzona przelewem środków na konto Płatnika.
  3. Wszystkie ceny podane na stronie www.konferencjesim.org Imprezy są cenami netto.
  4. W przypadku potwierdzonego przez Organizatora zaproszenia VIP, wstęp na Imprezę jest bezpłatny.
  5. Uczestnik może mieć status prelegenta, wystawcy, partnera, współorganizatora lub słuchacza.
  6. Poprzez rejestrację elektroniczną Uczestnik oświadcza, że zna Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  7. Ostateczny termin zgłoszenia woli udziału w Imprezie upływa: 5.12.2018r.
  8. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na Imprezie zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przyjmowania zgłoszeń woli udziału w Imprezie.
   Organizator ma prawo odmowy rejestracji bądź wstępu na Imprezę bez podania powodu.
  9. Uczestnik staje się AKREDYTOWANYM UCZESTNIKIEM IX OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI SIM po potwierdzeniu akredytacji w Recepcji Głównej Imprezy w dniu wydarzenia oraz pobraniu imiennego IDENTYFIKATORA KONFERENCJI SIM.
  10. IDENTYFIKATOR KONFERENCJI SIM stanowi własność ORGANIZATORA.
  11. AKREDYTOWANY UCZESTNIK IX OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI SIM zobowiązany jest do posiadania przekazanego mu IDENTYFIKATORA IX OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI SIM przez cały czas pobytu w obiektach, w których odbywają się wydarzenia programowe Imprezy i każdorazowo zobowiązany jest do jego okazania na prośbę przedstawiciela Organizatora.
  12. Osoby, które nie są w stanie okazać swojego IDENTYFIKATORA IX OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI SIM nie będą wpuszczane do obiektów, w których odbywają się wydarzenia programowe Imprezy.
  13. Osoby, które nie są w stanie okazać swojego IDENTYFIKATORA IX OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI SIM w trakcie pobytu w obiektach, w których odbywają się wydarzenia programowe Imprezy są zobowiązane na żądanie przedstawiciela Organizatora do niezwłocznego opuszczenia tych obiektów.
  14. Organizator ma prawo odebrać IDENTYFIKATOR IX OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI SIM jeżeli w obiekcie, w którym odbywają się wydarzenia programowe Imprezy, posługuje się nim osoba inna niż AKREDYTOWANY UCZESTNIK IX OGÓLNOPLSKIEJ KONFERENCJI SIM uwidoczniony na IDENTYFIKATORZE IX OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI SIM.
 3. § BEZPIECZEŃSTWO IMPREZY
  1. Zabrania się wnoszenia na Teren Imprezy, a także posiadania przez Uczestników podczas Imprezy, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, a także substancji lotnych, toksycznych, żrących lub cuchnących.
  2. Zabronione jest wnoszenie lub wprowadzanie na Teren Imprezy, a Organizator ma prawo do odmowy wstępu na Teren Imprezy osobie, w przypadkach próby takiego wniesienia lub wprowadzenia:
   1. flagi, transparentu lub tablicy nie będącej w bezpośredni sposób związanej z Imprezą lub przekraczającej swym rozmiarem wielkość 1m² (jednego metra kwadratowego) z uwagi na okoliczność, iż mogą one uniemożliwić pełne uczestnictwo w Imprezie innym Uczestniczkom bądź stanowić dla nich zagrożenie uszczerbku na zdrowiu, przy czym Organizator zastrzega, że wszelkiego rodzaju flagi, transparenty należy zwinąć, a tablice usunąć, na każde wyraźne polecenie Organizatora lub uprawnionych przez niego osób;
   2. sprzętu nagłaśniającego, w tym przenośnych megafonów oraz innych urządzeń wytwarzających hałas (m.in. trąbek, bębnów itp.);
   3. zwierząt.
  3. Przedmioty wymienione w pkt. a i b Regulaminu powyżej, przed wejściem na teren Imprezy powinny być przekazane przez Uczestnika do depozytu na czas trwania Imprezy. W przypadku ujawnienia wniesienia lub wprowadzenia na Teren Imprezy rzeczy wymienionych w § 2 pkt 1 Regulaminu lub zwierzęcia wbrew zakazowi, Organizator ma prawo usunąć z Terenu Imprezy takiego Uczestnika. Organizator zapewnia możliwość złożenia wymienionego sprzętu w depozycie za opłatą w wysokości 50 zł.
 4. § POSTANOWIENIA DODATKOWE
  1. Zabrania się rozdawania ulotek, a także przeprowadzania zbiórek pieniężnych lub prowadzenia innej działalności (np. happeningów, zbierania podpisów, przeprowadzania badań, ankiet itp.) na Terenie Imprezy podczas jej trwania, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
  2. Zabrania się utrwalania przebiegu Imprezy za pomocą kamery lub innego sprzętu nagrywającego audio-video lub aparatu fotograficznego z wymienną optyką z wyłączeniem akredytowanych mediów lub za pisemną zgodą Organizatora.
  3. Zabrania się prezentowania w trakcie trwania Imprezy jakichkolwiek haseł i okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do którejś z subkultur, sympatie sportowe lub z jakiegokolwiek innego powodu.
  4. Zabrania się prowadzenia bezpośredniej agitacji wyborczej i kampanii (w jakiejkolwiek formie) na Terenie Imprezy podczas jej trwania.
  5. Każdy Uczestnik Imprezy jest obowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników oraz innych osób przebywających na Terenie Imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń służb informacyjnych i bezpieczeństwa.
  6. Służby informacyjne i bezpieczeństwa są uprawnione do:
   1. sprawdzania i stwierdzania uprawnień Uczestników do uczestniczenia w Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień, wezwania ich do opuszczenia Terenu Imprezy;
   2. legitymowania Uczestników w celu ustalenia ich tożsamości;
   3. przeglądania zawartości bagaży i odzieży Uczestników w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 1-2 Regulaminu;
   4. wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń, wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
   5. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, Uczestników stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
  7. Czynności, o których mowa w pkt. 4.6 Regulaminu powyżej, powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
  8. Uczestnik Imprezy w razie zauważenia pożaru lub każdego innego zagrożenia dla osób i mienia na Terenie Imprezy obowiązany jest:
   1. natychmiast powiadomić odpowiednio: służby bezpieczeństwa lub służby informacyjne;
   2. bezwzględnie stosować się do poleceń organów i służb wymienionych w pkt. a powyżej;
   3. kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi;
   4. unikać wywoływania paniki;
   5. bezwzględnie nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji fotograficznej i filmowej Imprezy oraz publikacji relacji z imprezy na stronie internetowej organizatora oraz firmowym kanale You Tube Organizatora.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji fotograficznej i filmowej Imprezy oraz publikacji zebranych materiałów w mediach społecznościowych jak również w materiałach marketingowych i promocyjnych Organizatora.
  11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść lub formę reklam oraz materiałów promocyjnych, jakimi podczas Imprezy posługują się Partnerzy.
  12. Uczestnicy zobowiązani są do sprawowania należytej pieczy nad własnym mieniem ruchomym wniesionym na teren Imprezy. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy ruchomych Uczestników.
  13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Uczestnikowi przez innego Uczestnika Imprezy.
  14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, utratę życia i wszelkie inne wypadki losowe niezawinione przez Organizatora, a zaistniałe w czasie trwania Imprezy.
  15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z tym że wiążąca dla Uczestników i Organizatora w konkretnym przypadku jest treść Regulaminu obowiązująca w dacie zgłoszenia przez Uczestnika swojego udziału w Imprezie drogą elektroniczną.
  16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Imprezy. Zmiany będą niezwłocznie wprowadzane na stronie internetowej www.konferencjesim.org.
  17. Uczestnik zgłaszając udział w Imprezie, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia prawidłowego procesu rejestracji i organizacji Wydarzenia.

Organizator Stowarzyszenie Interim Managers
Warszawa, 10.10.2018r.