Małgorzata Szafoni

Małgorzata Szafoni

Interim Manager

Wieloletnie doświadczenie w organizacji i zarządzaniu:
> nowatorskie projekty, w tym w obszarze zmian i transformacji
> zmotywowane i zaangażowane zespoły w strukturze scentralizowanej i rozproszonej
> współpraca w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku
> wieloletnie i wielopoziomowe duże budżety
> organizacja oraz usprawnianie procesów i procedur w organizacji
> wykorzystanie najlepszych krajowym i międzynarodowych doświadczeń

17 lat doświadczenia, w tym 15 lat na stanowiskach kierowniczych w realizacji projektów w ramach administracji publicznej, z organizacjami międzynarodowymi oraz partnerami biznesowymi:
> członek struktur krajowych oraz międzynarodowych projektów i programów
> przedstawiciel w pracach parlamentarnych i legislacyjnych
> doradca dla kadry kierowniczej w organizacji
> przedstawiciel i prelegent/trener na forach krajowych i międzynarodowych
> autor lub współautor publikacji

Łączy przygotowanie merytoryczne, wsparte gromadzonym doświadczeniem oraz przedsiębiorczością w działaniu, dostarczając usługi na najwyższym poziomie, dzięki czemu wraz z partnerami i klientami wspólnie podejmuje wyzwania : tworząc wizje, formułując cele, planując realizację, i odważnie wdrażając zmiany – zapewniając oczekiwane i nawet więcej niż oczekiwane efekty. Odkrywając i uwalniając potencjał jaki drzemie w ludziach, pomaga w budowaniu silnej pozycji organizacji i jej rozwoju.


Many years of experience in organization and management:

> innovative projects, incl. change management and transformation
> motivated and committed teams in a centralised and decentralized structure
> cooperation in an international and multicultural environment
> multi-annual and multi-level large budgets
> organization and improvement of processes and procedures in the organization
> use of the best national and international experience

17 years of experience, incl. 15 years in managerial positions, implementation of projects within public administration, in cooperation with international organizations and business partners:
> member of the structures of national and international projects and programs
> representative in parliamentary and legislative work
> advisor for management in the organization
> representative and speaker/trainer in national and international forums
> author or co-author of the publication

The combination of her knowledge , supported by experience and entrepreneurship in action ensures the highest level of services provided by her. This creates an environment that allows her to undertake challenges together with partners and clients: create visions, formulate goals, plan implementation, and boldly implement changes with expected or even better than expected results. By discovering and releasing the potential of people, she helps in building a strong position of the organization and its development.