Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES STRONY INTERNETOWEJ STOWARZYSZENIEIM.ORG

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejsza polityka prywatności (dalej także „Polityka”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w ramach serwisu dostępnego pod adresem https://konferencjesim.org/. Dokument ten ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest on źródłem obowiązków użytkownika Strony Internetowej.
  2. Wszelkie słowa, wyrażenia i skróty występujące w niniejszej Polityce i rozpoczynające się wielką literą (np. Strona Wydarzenia, Organizator, Płatnik, Użytkownik, Uczestnik) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Strony Internetowej dostępnym na stronie www.konferencjesim.org.
  3. Informacje zawarte w Polityce mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udostępniana każdorazowo podczas ich pozyskiwania w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Dotyczy to w szczególności informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, którym są one przekazywane.
  4. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest Stowarzyszenie Interim Managers z siedzibą w Warszawie, ul. Filtrowa 75/17, 02-032 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000328095, posiadające NIP 701-02-04-191, REGON 141896360, adres strony internetowej: www.stowarzyszenieim.org, e-mail: kontakt@stowarzyszenieim.org, tel.: 22 50 234 70 (dalej również „Administrator”).
  5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.).
  6. Dane osobowe stanowią dane, o których mowa w art. 4 pkt. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej także „Dane Osobowe”).
  7. Administrator dochowuje szczególnej staranności przetwarzając Dane Osobowe Użytkownika/Uczestnika, w szczególności zapewnia, że:
   przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
   Dane Osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
   przetwarzane Dane Osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
   przetwarzane Dane Osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
   Dane Osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
   przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 2. PODSTAWY, CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika/Uczestnika jest:
   konieczność realizacji Umowy o Świadczenie Usług, której Użytkownik/Uczestnik jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem Umowy o Świadczenie Usług na żądanie Użytkownika/Uczestnika;
   wypełnienie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (w szczególności w przypadku działań marketingowych i promocji Administratora, w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz umożliwienia osobom trzecim dochodzenia roszczeń w związku z ewentualnymi treściami bezprawnymi);
   dobrowolnie wyrażona zgoda Użytkownika/Uczestnika na przetwarzanie Danych Osobowych, określająca cel przetwarzania, jego zakres oraz – jeśli istnieją – odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora;
   w określonych przypadkach podstawą przetwarzania Danych Osobowych udostępnionych przez użytkownika Strony Wydarzenia może być powszechnie obowiązujący przepis prawa.
  2. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika/Uczestnika w celach:
   zawarcia i realizacji Umowy o Świadczenie Usług lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika/Uczestnik przed jej zawarciem (usługa fakturowanie, Newsletter);
   w celu rekrutacji na wydarzenie;
   marketingu bezpośredniego;
   kontaktu mailowego z Użytkownikiem/Uczestnikiem, który wysłał zapytanie na adres SIM kontakt@stowarzyszenieim.org podany w polu „Skontaktuj się z nami” lub wypełnił formularz kontaktowy w formularzu zgłoszeniowym;
   przyjmowania i rozpatrywania reklamacji związanych ze świadczeniem Usług Elektronicznych lub działaniem Strony Wydarzenia;
   dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, również osób trzecich.
  3. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników/Uczestników korzystających ze Strony Wydarzenia:
   Dane Osobowe niezbędne do rejestracji na Wydarzenie i umożliwiające Uczestnikowi wzięcie udziału w Wydarzeniu (w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr. telefonu, adres korespondencyjny, stanowisko, nazwa firmy);
   Dane Osobowe udostępnione przez Uczestnika w ramach udziału w Wydarzeniu;
   Dane Osobowe podane w celu korzystania z Newslettera (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu);
   Dane Osobowe podawane w celu kontaktu z SIM (w szczególności imię oraz adres poczty elektronicznej podane w formularzu kontaktowym oraz Dane Osobowe przekazane mailowo na adres kontakt@stowarzyszenieim.org);
   Dane Osobowe przekazywane podczas składania reklamacji;
   inne dane, w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Użytkownika/Uczestnika w Internecie, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych.
  4. Realizując cele wskazane w pkt. 2.3 powyżej Administrator może w granicach obowiązującego prawa powierzać lub udostępniać dane Użytkownika/Uczestnika, w tym Dane Osobowe, do przetwarzania podmiotom zewnętrznym wskazanym w pkt. 3.2. poniżej.
 3. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH ODBIORCY
  1. Dane osobowe Użytkownika/Uczestnika będą przechowywane, odpowiednio, w zależności od celu, w jakim są przetwarzane:
   do momentu zakończenia Wydarzenia
   do momentu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub rozpatrzenie reklamacji Użytkownikowi/Uczestnikowi;
   do momentu złożenia rezygnacji z Newslettera;
   do momentu cofnięcia zgody Użytkownika/Uczestnika na przetwarzanie Danych Osobowych;
   do momentu wniesienia przez Użytkownika/Uczestnika sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celu marketingu produktów i usług Administratora lub
   za wyjątkiem sytuacji, w których:
   Dane Osobowe będą przetwarzane w zakresie członkostwa w SIM;
   Dane Osobowe Użytkownika/Uczestnika mogą być przetwarzane na wypadek ewentualnego sporu pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem/Uczestnikiem przez ustawowy okres przedawnienia roszczeń;
   Dane Osobowe konieczne są dla zapewnienia osobom trzecim dochodzenia roszczeń w związku z ewentualnymi treściami bezprawnymi.
  2. Odbiorcami Danych Osobowych Użytkownika/Uczestnika mogą być:
   partnerzy Administratora, którzy uczestniczą w organizowaniu wydarzeń, w tym konferencji i szkoleń;
   podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne;
   podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi przechowywania, udostępniania, współdzielenia i przetwarzania danych;
  3. Dane Użytkownika/Uczestnika mogą być udostępnione osobom trzecim nieupoważnionym przez Użytkownika/Uczestnika na podstawie właściwych przepisów prawa oraz w przypadku gdy:
   żądanie udostępnienia pochodzi od właściwych organów władzy publicznej;
   udostępnienie dotyczy Danych osoby trzeciej a żądanie pochodzi od tej osoby trzeciej, jej opiekuna prawnego lub podmiot uprawnionego do jej reprezentacji.
 4. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
  1. Użytkownik/Uczestnik ma prawo dostępu do Danych Osobowych udostępnionych Administratorowi oraz żądania ich poprawiania lub usunięcia.
  2. W zależności od konkretnego przypadku, Użytkownikowi/Uczestnikowi przysługuje prawo do:
   ograniczenia przetwarzania jego Danych Osobowych np. jedynie do ich przechowywania;
   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych w celu marketingu produktów i usług Administratora;
   cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (co nie ma wpływu na legalność dotychczasowego przetwarzania na jej podstawie);
   przenoszenia danych do innego Administratora;
   wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
 5. INFORMACJE HANDLOWE
  1. Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Użytkownikiem/Uczestnik na odległość (np. wiadomość e-mail). Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora działalnością mogą być przesyłane wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Użytkownika/Uczestnika zgody.
  2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych. W tym celu Użytkownik powinien wysłać Administratorowi informację w wiadomości e-mail lub złożyć rezygnację za pośrednictwem linku podanego na końcu Newslettera.
 6. PLIKI COOKIES
  1. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies”, które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika/Uczestnika podczas korzystania z naszej strony. Pliki „cookies” nie zawierają żadnych danych osobowych. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać informacje o tym, jak często Użytkownik/Ucestnik odwiedza nasz serwis i które jego elementy najbardziej go interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy jedynie w celach statystycznych. Użytkownik/Usługobiorca ma prawo do odmowy zapisywania plików „cookies” na swoim komputerze. Aby to zrobić musi zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej, z której korzysta.
   KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
  2. Administrator umożliwia Użytkownikowi/Uczestnikiem kontakt pisemny, za pomocą poczty elektronicznej oraz kontakt telefoniczny pod adresem, adresem e-mail i numerem telefonu Administratora wskazanym w pkt. 1.4 powyżej.
  3. Korespondencja z Użytkownikiem/Uczestnikiem jest przechowywana przez Administratora przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz do rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń Użytkownika. Dane Osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane przez Administratora w innym celu niż odpowiedź na zapytanie lub rozstrzygnięcie zgłoszonych roszczeń.
  4. W uzasadnionych interesem Użytkownika wypadkach Administrator może zwrócić się do Użytkownika o potwierdzenie jego tożsamości przez przekazanie Danych Osobowych. Udostępnienie przez Użytkownika tych danych Administratorowi nie jest obowiązkowe, ale może okazać się niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub rozstrzygnięcia zgłoszonych przez Użytkownika roszczeń.
 7. ZABEZPIECZENIA
  1. Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa Danych Osobowych uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, a w szczególności zabezpiecza dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do przetwarzanych Danych Osobowych.
  2. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca z jego upoważnienia (jak np. pracownik Administratora), która ma dostęp do Danych Osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Administratora.
  3. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych Użytkowników/Uczestników do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Treść Polityki może ulec zmianie z ważnych powodów, w tym z powodu:
   zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływającej na prawa i obowiązki użytkowników Strony Wydarzenia lub Administratora;
   rozwoju funkcjonalności lub poszerzenia zakresu usług Strony Wydarzenia, w szczególności ze względu na wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych.
  2. W przypadku zmiany treści Polityki Administrator zamieści stosowną informację na Stronie Wydarzenia, a nowa wersja Polityki zostanie opublikowana z nową datą.
  3. W przypadku sprzeczności pomiędzy Polityką, przepisami prawa a udzielonymi przez Użytkownika/Uczestnika zgodami na przetwarzanie Danych Osobowych, podstawę podejmowania przez Administratora działań oraz określenia ich zakresu są przepisy prawa lub dobrowolnie wyrażone przez Użytkownika/Uczestnik zgody.
  4. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 05.09.2019 r.