Regulamin uczestnictwa w Konferencji Stowarzyszenia Interim Managers (SIM)

Regulamin uczestnictwa w Konferencji Stowarzyszenia Interim Managers (SIM)

 1. Konferencja SIM, zwana dalej „Wydarzeniem”, jest organizowana przez Stowarzyszenie Interim Managers z siedzibą przy ul. Filtrowej 75/17, 02-032 w Warszawie, NIP: 701-020-41-91. Konferencja składa się z części plenarnej i wydarzeń towarzyszących, stanowiących integralną część Wydarzenia.
 2. Stowarzyszenie Interim Managers jest Organizatorem Wydarzenia.
 3. Wynagrodzenie należne Organizatorowi za udział jednej osoby w Wydarzeniu („ Cena ”) określane jest każdorazowo na dedykowanej stronie Wydarzenia („ Strona Wydarzenia ”) w informacjach ogólnych, dotyczących Wydarzenia lub innej sekcji wg wyboru Organizatora. Cena obejmuje wystąpienia, seminaria, wykłady, webinaria, warsztaty, spotkania tematyczne, materiały szkoleniowe – dostępne offline i/lub na dedykowanej platformie online.
 4. Płatności Wynagrodzenia należy dokonywać poprzez stronę wydarzenia lub na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany każdorazowo na Stronie Wydarzenia z uwzględnieniem informacji wskazanych przez Organizatora na fakturze pro forma lub na fakturze VAT.
 5. Zakup biletu za pośrednictwem Strony Wydarzenia lub Przesłanie do Organizatora pocztą elektroniczną wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego („ Zgłoszenie ”) jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem przez podmiot wskazany w Zgłoszeniu (jako podmiot zgłaszający) umowy, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora usługi konferencyjnej. Na podstawie Zgłoszenia Wykonawca wystawia i przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu fakturę pro forma lub fakturę  VAT (stosownie do uzgodnień).
 6. Dokonanie zapłaty Ceny jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu przez osobę zgłaszającą lub podmiot w imieniu którego osoba zgłaszająca działa.
 7. Osoba dokonująca Zgłoszenia ponosi odpowiedzialność za oświadczenia składane w trakcie realizacji procedury Zgłoszenia. Szczegółowe warunki Zgłoszenia, sposób postępowania w trakcie i po dokonaniu Zgłoszenia oraz zakres wymaganych oświadczeń osoby zgłaszającej oraz osób zgłaszanych Organizator określa w interaktywnym formularzu Zgłoszenia zamieszczonym na Stronie Wydarzenia.
 8. 0 rezygnacji z udziału w Wydarzeniu należy poinformować Organizatora przesyłając taką informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: konferencjesim@stowarzyszenieim.org
  Odstąpienie od umowy uczestnictwa może nastąpić bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, jeśli uczestnik złoży stosowne oświadczenie na piśmie do Organizatora najpóźniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem konferencji.
  W przypadku odstąpienia od umowy uczestnictwa później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem konferencji, uczestnikowi przysługuje zwrot 50% opłaty za uczestnictwo.
  Odstąpienie od umowy uczestnictwa w konferencji w terminie krótszym niż 48 godzin przed rozpoczęciem wydarzenia nie uprawnia do zwrotu opłaty.
 9. Nieodwołanie Zgłoszenia lub niewzięcie udziału w Wydarzeniu nie zwalnia podmiotu zgłaszającego z obowiązku zapłaty Ceny.
 10. Niedokonanie wpłaty kosztów uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie wskazanym w pkt. 5 powyżej nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Wydarzeniu.
 11. Organizator dopuszcza, by zamiast zgłoszonej osoby wskazanej w Zgłoszeniu w Wydarzeniu wzięła udział inna osoba wskazana przez podmiot zgłaszający. O zmianie podmiot zgłaszający informuje Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@stowarzyszenieim.org nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia Wydarzenia do godz. 12.00
 12. Wszelkie reklamacje Klienta rozpatrywane są przez Operatora w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej  lub na adres korespondencyjny Operatora.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Wydarzenia, w szczególności polegającej na zmianie godziny danego wystąpienia, zmianie prowadzącego lub zmiany lokalizacji Wydarzenia, jak również do odwołania Wydarzenia.
 14. Organizator nie odpowiada za błędy lub przerwy w funkcjonowaniu Rejestracji wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności powstałe na skutek działań lub zaniechań Uczestników niezgodnych z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub z powodu działania siły wyższej. Organizator nie odpowiada za błędy lub przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji, której dostawcą jest podmiot zewnętrzny.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zarządzania czasowych przerw w funkcjonowaniu Rejestracji i Aplikacji, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy systemów obsługujących Wydarzenie.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 17. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora uiszczona Cena zostanie zwrócona lub – za zgodą podmiotu zgłaszającego – przeznaczona na pokrycie kosztów uczestnictwa w innym Wydarzeniu.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia. W przypadku braku akceptacji nowej daty Wydarzenia, uczestnik, który opłacił uczestnictwo, otrzyma 100% zwrot Ceny udziału w Wydarzeniu.
 19. Uczestnik zobowiązuje się brać udział w Wydarzeniu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie zastosowanego przez Organizatora oprogramowania lub urządzeń w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz zwyczajowo przyjętymi zasadami korzystania z internetu („netykietą”) oraz ogólnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi. Zakazuje się Uczestnikom dostarczania i publikowania treści o charakterze bezprawnym.
 20. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu, Organizator jest uprawniony do wydalenia Uczestnika z Wydarzenia.
 21. Wszystkie materiały przekazane uczestnikowi w związku z Wydarzeniem („ Materiały ”) stanowią własność Organizatora (lub podmiotów współpracujących z Organizatorem) i w związku z tym przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego uczestnika Wydarzenia.
 22. Zabronione jest zwielokrotnianie Materiałów, wprowadzanie ich do obrotu, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, użyczanie, wyświetlanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz jakiekolwiek inne wykorzystanie Materiałów sprzeczne z celem lub zakresem wskazanym w pkt. 21 powyżej.
 23. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator utrwala przebieg Wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i/lub obraz w celu informacyjnym i edukacyjnym. Organizator może umieścić i publikować utrwalone nagranie na stronie internetowej www.stowarzyszenieim.org oraz https://konferencjesim.org, portalach społecznościowych SIM, w materiałach promocyjno-informacyjnych, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dotyczących ochrony dóbr osobistych, w tym danych osobowych.
 24. Zgłaszając uczestnictwo w Wydarzeniu, uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie swojego wizerunku i udziela nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć ze swoim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz materiału filmowego (audio / video), tylko w sytuacjach określonych w pkt. 23 powyżej.
 25. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Organizator posiada powołanego Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@stowarzyszenieim.org. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby realizacji Wydarzenia.
 26. Dane przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Wydarzeniu, dokonania niezbędnych rozliczeń, archiwizacji, rozpatrzenia reklamacji (w przypadku jej złożenia), bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak też w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Organizatora oraz Partnerów Wydarzenia, których lista znajduje się na stronie Wydarzenia w zakładce Partnerzy.
  Podanie danych w zakresie wskazanym w trakcie procedury rejestracji na Wydarzenie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu.
 27. Dane osobowe uczestników Wydarzenia przetwarzane będą do zakończenia Wydarzenia, a w celach marketingowych – do momentu cofnięcia zgody, dla celów rozliczeniowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej oferty produktów i usług Organizatora. Uczestnik Wydarzenia posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  O wycofaniu udzielonej zgody osoba, której dane dotyczą informuje Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@stowarzyszenieim.org. W przypadku gdy udzielona zgoda wycofywana jest po dacie zakończenia Wydarzenia, osoba której dane dotyczą wskazuje Wydarzenie przy okazji którego zgoda (zgody) zostały udzielone. Powyższe umożliwi Organizatorowi podjęcie czynności zgodnie z zakresem żądania.
 28. Za odrębnie wyrażonymi zgodami dane osobowe mogą być przetwarzane w celach z nich wynikających. Jeśli będzie to koniecznym do wykonywania usług, dane osobowe uczestników Wydarzenia będą mogły być przekazywane następującym grupom osób:
  pracownikom lub współpracownikom Organizatora na podstawie odrębnego upoważnienia,
  b. podmiotom, którym Organizator zleci wykonywanie czynności przetwarzania danych,
  c. innym odbiorcom np. kurierom, urzędom skarbowym.
 29. Organizator zastrzega, że w trakcie dokonywania Zgłoszenia osoba zgłaszająca może zostać poproszona o wyrażenie odrębnych zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych własnych produktów lub usług Organizatora (w formie komunikacji elektronicznej lub telefonicznej), jak również o wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych Partnerom Wydarzenia, w celach marketingowych dotyczących produktów lub usług tych Partnerów (w formie komunikacji elektronicznej lub telefonicznej). Powyższa zgoda obejmować będzie wyłącznie Partnerów Organizatora z którymi do dnia rozpoczęcia Wydarzenia zawrze on umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Na żądanie osoby, która wyrazi zgodę, o której mowa powyżej, Organizator przekaże pisemną informację wskazującą Partnerów, których dotyczy wyrażona zgoda.
 30. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie Wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do jego zmiany, z zastrzeżeniem że dokonane zmiany obowiązują od chwili ich przekazania do publicznej wiadomości.

Stowarzyszenie Interim Managers